मतदान केन्द्रको भौतिक अवस्थाको विवरण पठाइदिने बारे झापा गाउँपालिका द्वारा जारी सूचना                         

Facebook Comments Box